Kosten

Kosten

Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een af te spreken uurtarief, dat wordt vermeerderd met 21% BTW (toekomstige wijzigingen voorbehouden). Daarnaast worden directe en indirecte kosten zoals griffiegeld, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en een opslag van 6% kantoorkosten aan u doorbelast.

Veel clienten hebben een verzekering afgesloten waardoor de kosten van (echtscheidings)mediation worden vergoed. Als voorwaarden voor vergoeding eist de verzekeringsmaatschappij vaak dat de mediator MfN-registermediator en/of vFAS-mediator is. Wij voldoen aan deze voorwaarden. 

Soms vergoedt de werkgever de kosten van mediation op basis van de zogenaamde werkkostenregeling.

Wij sturen onze cliënten maandelijks een gespecificeerde declaratie voor de verrichte werkzaamheden, zodat de kosten inzichtelijk blijven.

In het geval van mediation kunt u ook terecht bij ons indien u in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een zogenaamde toevoeging). Wanneer uw inkomen en vermogen onder een door de overheid bepaalde grens liggen, dan betaalt de overheid uw kosten en wordt aan u slechts een eigen bijdrage opgelegd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en Mediators, hierna te noemen: “de maatschap”, is een maatschap naar Nederlands recht. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van de maatschap, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest.

Artikel 2: Toepasselijkheid en totstandkoming

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen de maatschap en de opdrachtgever.

2.2 De overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) komt tot stand op het moment dat de maatschap de opdracht heeft aanvaard.

2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.4 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 3: Opdracht

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap, ongeacht de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever en ongeacht eventuele overeenstemming tussen opdrachtgever en een natuurlijk aan de maatschap verbonden persoon omtrent de wijze van uitvoering van een te verstrekken opdracht.

De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel opdrachtgever als de maatschap de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

3.3 De aanvaarde opdracht leidt voor de maatschap tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

3.4 Opdrachtgever is degene die aan de maatschap de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden verbonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan de maatschap in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.

3.5 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende of vervolgopdrachten, die de maatschap uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van opdrachtgever, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.

Artikel 4: Toepasselijke gedragsregels, klachten en geschillenregels

4.1 Indien zich een geschil voordoet tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden dan nodigt de opdrachtgever de opdrachtnemer uit om eerst in overleg te trachten om tot een oplossing van de geschilpunten te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de in dit artikel en in deze algemene voorwaarden genoemde instanties. Onze kantoorklachtenregeling treft u aan door hierop te klikken.

4.2 De opdrachtnemer is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535 info@advocatenorde.nl. Als de opdrachtgever heeft opgetreden als advocaat is zij gebonden aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Advocatenwet, de verordeningen en gedragsregels. Deze regels kunnen gevonden worden onder www.regelgeving.advocatenorde.nl. In geval van klachten kan de opdrachtgever deze indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant (nadere informatie: www.advocatenorde.nl).

4.3 Als de opdrachtnemer heeft opgetreden als vFAS-advocaat-scheidingsmediator is zij gebonden aan de Gedragsregels die de vFAS (vereniging voor Familierechtadvocaten en scheidingsmediators) heeft vastgesteld. Deze gedragsregels worden bij aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt. In geval van klachten kan de opdrachtgever deze indienen bij de secretaris van het bestuur van de vFAS (nadere informatie: www.vfas.nl).

4.4 Als de opdrachtnemer heeft opgetreden als MfN-registermediator dan is zij gebonden aan het MfN-Mediation-Reglement. Dit reglement wordt bij aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt. In geval van klachten kan opdrachtgever deze indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) (nadere informatie: www.mfnregister.nl).

Artikel 5: Aansprakelijkheid; beperking aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (verzekerde som per aanspraak € 1.000.000,00 en per verzekerd jaar € 2.000.000,00), vermeerderd met het bedrag van het eigen risico (€ 1.000,00) dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

5.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,- .

5.3 De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van de maatschap.

5.4 Elke aan de maatschap gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Kosten in verband met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan opdrachtgever/cliënt. De maatschap is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

5.5 Opdrachtgever/cliënt vrijwaart de maatschap en haar leden tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die direct of indirect op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die de maatschap voor opdrachtgever/cliënt verricht of heeft verricht. Alle kosten die de maatschap moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door opdrachtgever/cliënt aan de maatschap worden vergoed.

5.6 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twaalf (12) maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en Mediators schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

5.7 De maatschap heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Verzekeringsmaatschappij Nassau Verzekering Maatschappij NV afgesloten, die in overeenstemming is met de vereisten zolas opgenomen in de verordening op de administratie en de financiele integriteit op de beroepsuitoefening door advocaten (www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp). Intermediair is Mutsaerts B.V. Postbus 9102, 5000 HC Tilburg.

Artikel 6: Declaratie

6.1 Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de maatschap vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief kantoorkosten en BTW.

6.2 Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast. De maatschap hanteert een in de branche gebruikelijk tijdregistratiesysteem. Deze urenregistratie is bindend behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

6.3 De maatschap is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Eerst na ontvangst van het voorschot zal de maatschap met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. De maatschap zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, uittreksels e.d. Door de maatschap ten behoeve van opdrachtgever betaalde verschotten als griffierecht, uittreksels e.d. zullen in beginsel direct nadat deze bij de maatschap in rekening zijn gebracht aan opdrachtgever worden doorberekend.

6.4 De werkzaamheden worden in beginsel een keer per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht. De maatschap is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 Declaraties van de maatschap zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de maatschap bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden en is opdrachtgever/cliënt de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

6.6 Betalingen door of namens de opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens de opdrachtgever anders vermeld.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de tussen de maatschap en haar opdrachtgever/cliënt gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 8: Kenbaarheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.chinafatdevoort.nl. De maatschap heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en Mediators is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20147983. Het fiscaal nummer is 820296818.

Privacy & Cookies

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators Advocaten en Mediators respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Algemeen

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators is gevestigd aan de Wilhelminastraat 7, 4818 SB Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
tel. +31 765231922
info@chinafatdevoort.nl
Website: https://www.chinafatdevoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van het gebruik van onze diensten en website kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– CV
– Motivatiebrief
– Functie
– IBAN
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– burgerservicenummer (BSN);
– gegevens van minderjarigen;
– nationaliteit (doordat een fotokopie van het ID-bewijs in ons dossier aanwezig is).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators Advocaten en Mediators verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– voor het verrichten van de aangeboden diensten: in het bijzonder om als advocaat te kunnen bij staan in een gerechtelijke procedure, en/of u als bemiddelaar te kunnen bij staan in een mediation procedure;
– om met u in contact te kunnen treden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van gerechtelijke procedures, en/of onze belastingaangifte.

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators verwerkt uw persoonsgegevens, uitsluitend wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, of wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators rust of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Cliëntgegevens: conform de wet- en regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:
– zaakdossiers: zeven jaar bewaren na het afsluiten van een zaak
– administratieve gegevens: zeven jaar (het betreft hier onder meer de financiële administratie)
Personeelsgegevens: twee jaar, gerekend vanaf het einde van het dienstverband
Fiscale personeelsgegevens (voorbeelden: loonbelastingverklaring, kopie identiteitsbewijs): zeven jaar gerekend vanaf het einde van het dienstverband.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Facturatie en boekhouding

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een accountant en een boekhoudsoftware pakket. De leverancier van dit pakket heeft op serviceniveau toegang tot de administratie en daarmee inzage in klantgegevens met betrekking tot facturatie.

Website

De website van Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators Advocaten en Mediators gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u deze instelling kunt aanpassen.
– Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
– Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
– Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_NL)
– Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl)

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Met behulp van deze cookies wordt anonieme informatie verzameld om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt enkel gebruikt ter verbetering van onze website en uw gebruikerservaringen.
Google Adwords
Door daarnaast gebruik te maken van de remarketing van Google Adwords, kunnen wij zoekadvertenties binnen Google weergeven aan eerdere bezoeker van onze website om deze beter af te stemmen op de interesses van bezoekers en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren. Tenslotte maken wij gebruik van software om surfgedrag op de website inzichtelijk te maken. Hierdoor zijn wij in staat om pagina’s zo in te delen dat relevante informatie op de juiste plekken getoond wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chinafatdevoort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en mediators neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chinafatdevoort.nl

 

 

 

 

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Over Brigitte en Martine

"Ik voelde me gehoord, begrepen en gesteund"

''Ik heb mijn contact met Familierechtpraktijk Chin-A-Fat De Voort als...

Lees meer

Over Martine als mediator

"Martine heeft zich voor ons gezin ingezet, zonder de zakelijke belangen uit het oog te verliezen."

''Hoe Martine zich voor ons gezin heeft ingezet, zonder de zakelijke...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22