Kosten en algemene voorwaarden

Kosten

Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een uurtarief, dat wordt vermeerderd met 21% BTW (toekomstige wijzigingen voorbehouden). Daarnaast worden directe en indirecte kosten zoals griffiegeld, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en een opslag van 6% kantoorkosten aan u doorbelast.

Veel clienten hebben een verzekering afgesloten waardoor de kosten van (echtscheidings)mediation worden vergoed. Als voorwaarden voor vergoeding eist de verzekeringsmaatschappij vaak dat de mediator MfN-registermediator en/of vFAS-mediator is. Wij voldoen aan deze voorwaarden. 

Soms vergoedt de werkgever de kosten van mediation op basis van de zogenaamde werkkostenregeling.

Wij sturen onze cliënten maandelijks een gespecificeerde declaratie voor de verrichte werkzaamheden, zodat de kosten inzichtelijk blijven.

In het geval van mediation kunt u ook terecht bij ons indien u in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een zogenaamde toevoeging). Wanneer uw inkomen en vermogen onder een door de overheid bepaalde grens liggen, dan betaalt de overheid uw kosten en wordt aan u slechts een eigen bijdrage opgelegd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en Mediators, hierna te noemen: “de maatschap”, is een maatschap naar Nederlands recht. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van de maatschap, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest.

Artikel 2: Toepasselijkheid en totstandkoming

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen de maatschap en de opdrachtgever.

2.2 De overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) komt tot stand op het moment dat de maatschap de opdracht heeft aanvaard.

2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.4 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 3: Opdracht

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap, ongeacht de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever en ongeacht eventuele overeenstemming tussen opdrachtgever en een natuurlijk aan de maatschap verbonden persoon omtrent de wijze van uitvoering van een te verstrekken opdracht.

De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel opdrachtgever als de maatschap de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

3.3 De aanvaarde opdracht leidt voor de maatschap tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

3.4 Opdrachtgever is degene die aan de maatschap de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden verbonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan de maatschap in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.

3.5 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende of vervolgopdrachten, die de maatschap uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van opdrachtgever, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.

Artikel 4: Toepasselijke gedragsregels, klachten en geschillenregels

4.1 Indien zich een geschil voordoet tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden dan nodigt de opdrachtgever de opdrachtnemer uit om eerst in overleg te trachten om tot een oplossing van de geschilpunten te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de in dit artikel en in deze algemene voorwaarden genoemde instanties.

4.2 De opdrachtnemer is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535 info@advocatenorde.nl. Als de opdrachtgever heeft opgetreden als advocaat is zij gebonden aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Advocatenwet, de verordeningen en gedragsregels. Deze regels kunnen gevonden worden onder www.regelgeving.advocatenorde.nl. In geval van klachten kan de opdrachtgever deze indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant (nadere informatie: www.advocatenorde.nl).

4.3 Als de opdrachtnemer heeft opgetreden als vFAS-advocaat-scheidingsmediator is zij gebonden aan de Gedragsregels die de vFAS (vereniging voor Familierechtadvocaten en scheidingsmediators) heeft vastgesteld. Deze gedragsregels worden bij aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt. In geval van klachten kan de opdrachtgever deze indienen bij de secretaris van het bestuur van de vFAS (nadere informatie: www.vfas.nl).

4.4 Als de opdrachtnemer heeft opgetreden als MfN-registermediator dan is zij gebonden aan het MfN-Mediation-Reglement. Dit reglement wordt bij aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt. In geval van klachten kan opdrachtgever deze indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) (nadere informatie: www.mfnregister.nl).

Artikel 5: Aansprakelijkheid; beperking aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (verzekerde som per aanspraak € 1.000.000,00 en per verzekerd jaar € 2.000.000,00), vermeerderd met het bedrag van het eigen risico (€ 1.000,00) dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

5.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,- .

5.3 De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van de maatschap.

5.4 Elke aan de maatschap gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Kosten in verband met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan opdrachtgever/cliënt. De maatschap is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

5.5 Opdrachtgever/cliënt vrijwaart de maatschap en haar leden tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die direct of indirect op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die de maatschap voor opdrachtgever/cliënt verricht of heeft verricht. Alle kosten die de maatschap moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door opdrachtgever/cliënt aan de maatschap worden vergoed.

5.6 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twaalf (12) maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en Mediators schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

5.7 De maatschap heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Verzekeringsmaatschappij Nassau Verzekering Maatschappij NV afgesloten, die in overeenstemming is met de vereisten zolas opgenomen in de verordening op de administratie en de financiele integriteit op de beroepsuitoefening door advocaten (www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp). Intermediair is Mutsaerts B.V. Postbus 9102, 5000 HC Tilburg.

Artikel 6: Declaratie

6.1 Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de maatschap vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief kantoorkosten en BTW.

6.2 Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast. De maatschap hanteert een in de branche gebruikelijk tijdregistratiesysteem. Deze urenregistratie is bindend behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

6.3 De maatschap is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Eerst na ontvangst van het voorschot zal de maatschap met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. De maatschap zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, uittreksels e.d. Door de maatschap ten behoeve van opdrachtgever betaalde verschotten als griffierecht, uittreksels e.d. zullen in beginsel direct nadat deze bij de maatschap in rekening zijn gebracht aan opdrachtgever worden doorberekend.

6.4 De werkzaamheden worden in beginsel een keer per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht. De maatschap is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 Declaraties van de maatschap zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de maatschap bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden en is opdrachtgever/cliënt de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

6.6 Betalingen door of namens de opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens de opdrachtgever anders vermeld.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de tussen de maatschap en haar opdrachtgever/cliënt gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 8: Kenbaarheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.chinafatdevoort.nl. De maatschap heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en Mediators is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20147983. Het fiscaal nummer is 820296818.

 

 

 

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Haar authenticiteit en integriteit hebben ons geraakt

"Haar authenticiteit en integriteit hebben ons geraakt"

''We kwamen bij Martine terecht via een vriendin die een...

Lees meer

Over Brigitte als mediator

"In een extreem heftige tijd is het heel fijn dat je een onpartijdig iemand hebt, die meedenkt"

''Ik ben heel dankbaar voor de manier waarop Brigitte ons...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22