Bezittingen en Schulden

Bent u op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd? Wat betekent dat voor de verschillende vermogensbestanddelen en schulden? Waar moet u bij een echtscheiding rekening mee houden?

Huwelijkse voorwaarden houden in een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het bezit en inkomen van beiden wordt geregeld en bij echtscheiding is deze overeenkomst het vertrekpunt. Huwelijksvoorwaarden worden door een notaris gemaakt in de vorm van een notariële akte.

Wie getrouwd is in gemeenschap van goederen, moet bij een scheiding al het gemeenschappelijk bezit verdelen. Per 1 januari 2018 is de wet waarin wordt bepaald wat er precies in de gemeenschap van goederen valt, veranderd. Over de veranderingen kunnen wij u vanzelfsprekend informeren. Het gaat om materiële zaken, maar ook om spaargeld, banksaldi en –rekeningnummers, verzekeringen, aandelen, schulden en een eigen bedrijf. Verknochte goederen tellen niet mee: denk dan aan uw eigen kleding, persoonlijke sieraden of smartengeld als gevolg van een ongeval. Ook een erfenis en/of schenking met een uitsluitingsclausule waarin is opgenomen dat de erfenis en/of schenking niet vallen in een gemeenschap van goederen tellen niet mee.

Peildatum
De waarde van de bezittingen en schulden worden vastgesteld op een peildatum. Meestal is dat de datum waarop het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. In overleg kan een andere peildatum worden gehanteerd. Dit moet dan wel worden vastgelegd in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant.

Eigen woning
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen krijgt elke partner bij een scheiding de helft van de waarde van het huis. Een makelaar bepaalt vaak hoe hoog die waarde is. Meestal is er sprake van overwaarde of onderwaarde. Het huis is dan meer of minder waard geworden. Bij overwaarde delen mensen de winst na aftrek van de hypotheekschuld. Bij een onderwaarde verdelen zij de schuld. Blijft één van de partners in het huis wonen, dan moet diegene zijn ex partner uitkopen. Dat betekent dat hij de vertrekkende partner de helft van de waarde van het huis uitbetaalt, inclusief eventuele overwaarde. Degene die het huis houdt, moet de hypotheek helemaal zelf kunnen betalen. De bank moet hier toestemming voor geven. Als de bank ermee instemt dat er nog slechts één partner aansprakelijk is voor de hypotheekschuld, dan wordt de andere partner ‘ontslagen van zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid’.

Bankrekeningen
Mensen kunnen en/of rekeningen bij een (echt)scheiding opzeggen of (tijdelijk) voortzetten. Dat kan een goed idee zijn als mensen in de toekomst bijvoorbeeld de kinderbijslag gemakkelijk willen verdelen. Automatische incasso’s en periodieke overboekingen zullen meestal worden stopgezet. De saldi op de bankrekeningen worden verdeeld per peildatum.

Verzekeringen
De kapitaalverzekeringen hebben een afkoopwaarde. Dat bedrag komt vrij als iemand de verzekering stopzet. Neemt iemand de verzekering over of wordt deze gesplitst? Wie wordt verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde? Moet de verzekeraar toestemming voor de verdeling geven? In overleg met de verzekeringnemer kan een zodanige premiesplitsing overeen worden gekomen, dat de uitkering ingevolge overlijden vrij zal zijn van de heffing van het successierecht. Ook kan worden afgesproken dat de uitkering uit de levensverzekering zal worden aangewend uitsluitend ten behoeve van de kinderen. Het is van belang dat de de mededeling van de levering/splitsing aan en in overleg met de verzekeringsmaatschappij wordt gedaan.

De verdeling van een bedrijf/onderneming
Vaak zijn ondernemers getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Of en in hoeverre de waarde van het bedrijf en/of de aandelen van het bedrijf verdeeld moeten worden hangt dan af van de huwelijkse voorwaarden. Als er sprake is van een gemeenschap van goederen dan wordt de waarde van de aandelen van een bedrijf bij helfte verdeeld. Het maakt dan niet uit op wiens naam ze staan. Meestal houdt de ondernemende partner de aandelen. Hij betaalt de ander dan een vergoeding voor de helft van de aandelen. Op welke wijze wordt de waarde vastgesteld? Is het bedrijfseconomisch mogelijk om de waarde te verdelen? Wettelijk gezien ‘verkoopt’ de aandeelhouder de helft van zijn aandelen aan de ander. Daarbij komt belastingheffing kijken. Die kan onder zeer strikte voorwaarden worden doorgeschoven. Zo moet de verdeling plaatsvinden binnen twee jaar na de ontbinding van het huwelijk.

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Over Brigitte en Martine

"Ik voelde me gehoord, begrepen en gesteund"

''Ik heb mijn contact met Familierechtpraktijk Chin-A-Fat De Voort als...

Lees meer

Over Martine als mediator

"Martine heeft zich voor ons gezin ingezet, zonder de zakelijke belangen uit het oog te verliezen."

''Hoe Martine zich voor ons gezin heeft ingezet, zonder de zakelijke...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22